Led profiles for Prismatic software

23-27inch monitor.

22/01/2021

This configuration is suitable for anyone who buys a pc screen led baklight for 23-27inch MacOs.

23-27inch + Led strip light for table 1.2M.

22/01/2021

This configuration is suitable for anyone who buys a 23-27 inch screen led backlight and a 1.2m led strip for table for MacOs.

Màn 23-27inch + Led cạnh bàn 2M. 

22/01/2021

This configuration is suitable for those who use to buy a set of 23-27 inch screen led backlight  and a led strip for table (2m for MacOs.

Màn 29inch . 

22/01/2021

This configuration is suitable for anyone who buys a screen led backlight for 29inch MacOs.

Màn 29inch + Led cạnh bàn 1.2M. 

22/01/2021

This configuration is suitable for those who use to buy a 29-inch screen led backlight and a led strip light for table for MacOs.

Màn 29inch + Led cạnh bàn 2M. 

22/01/2021

Cấu hình này phù hợp với bạn nào dùng mua bộ Led dán màn hình 29inch cùng với với Led dán cạnh bàn 2m cho MacOs.

Màn 32inch. 

22/01/2021

Cấu hình này phù hợp với bạn nào dùng mua bộ Led dán màn hình cho MacOs 32inch.

Màn 32inch + Led cạnh bàn 1.2M. 

22/01/2021

Cấu hình này phù hợp với bạn nào dùng mua bộ Led dán màn hình 32inch cùng với với Led dán cạnh bàn 1.2m cho MacOs.

Màn 32inch + Led cạnh bàn 2M. 

22/01/2021

Cấu hình này phù hợp với bạn nào dùng mua bộ Led dán màn hình 32inch cùng với với Led dán cạnh bàn  2m cho MacOs.

Màn 34inch. 

22/01/2021

Cấu hình này phù hợp với bạn nào dùng mua bộ Led dán màn hình cho MacOs 34inch.

Màn 34inch + Led cạnh bàn 1.2M. 

22/01/2021

Cấu hình này phù hợp với bạn nào dùng mua bộ Led dán màn hình 34inch cùng với với Led dán cạnh bàn 1.2m MacOs.

Màn 32inch + Led cạnh bàn 2M. 

22/01/2021

Cấu hình này phù hợp với bạn nào dùng mua bộ Led dán màn hình 34inch cùng với với Led dán cạnh bàn 2m cho MacOs.

Led cạnh bàn 1.2M

22/01/2021

Cấu hình này phù hợp với bán nào mua bộ Led dán cạnh bàn 1.2m cho MacOs

Led cạnh bàn 2M

22/01/2021

Cấu hình này phù hợp với bán nào mua bộ Led dán cạnh bàn 2m cho MacOs